Συντήρηση των Επαρχιακών Οδών : 35η (Καστράκι-Χαλκιόπουλο-Κομπότι), 36η (Πετρώνα-Αλευράδα), 11η (Ρουσεϊκα-Σπολάιτα), 51η (Κεχρινία-Λεπενού) και 37η (Λουτρό-Σταθά)

Το έργο προϋπολογισμού 5.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, , αφορά  εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των κάτωθι ασφαλτοστρωμένων επαρχιακών οδών :

  • Της 35ης επαρχιακής οδού Γέφυρα Αχελώου (φράγμα Στράτου) – Καστράκι – Μπαμπαλιό -Ν.Χαλκιόπουλο – Πατιόπουλο – Φλωριάδα – Όρια νομού Άρτας.
  • Της 36ης επαρχιακής οδού με τα τμήματα Σαρδίνια – Βαρετάδα – Ποδογορά, τμήμα Γέφυρα Βέργας – Πετρώνα – Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας και τμήμα Ν.Χαλκιόπουλο – Παλαιό Χαλκιόπουλο –Τρίκλινο.
  • Της 37ης επαρχιακής οδού με τα τμήματα Λουτρό – Σταθάς – Εμπεσσός και το τμήμα Εμπεσσός – Περδικάκι – Βρουβιανά – Όρια Νομού.
  • Της 51ης επαρχιακής οδού Λεπενού – Κεχρινιά – Σαρδίνια.
  • Του τμήματος της 11ης επαρχιακής οδού, Γέφυρα Ματσουκίου – Σπολάϊτα – Ρουσέϊκα.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και η άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως, στην άμεση αποκατάσταση βλαβών των οδοστρωμάτων και συντήρηση ασφαλτοταπήτων, στην εκτέλεση χωματουργικών-τεχνικών εργασιών και οδοστρωσίας, στην αντιμετώπιση ελλείψεων της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης ,στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων και λοιπού εξοπλισμού ασφαλείας της οδού, στην
αποκατάσταση βλαβών των αποχετευτικών συστημάτων της οδού(φρεάτια, τάφροι ομβρίων, αγωγοί ,κλπ) και καθαρισμό τους εφόσον διαπιστωθεί απόφραξη αυτών, στον καθαρισμό των πρανών ,ερεισμάτων, ρείθρων κλπ.