Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ είναι μια τεχνική εταιρεία 4ης τάξεως και αναλαμβάνει την  κατασκευή πάσης φύσεως έργων (οδοποιία, οικοδομικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, πράσινου κ.λ.π.) δημοσίων και ιδιωτικών στην Ελλάδα.