ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

  • Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος : Παύλος Νικολόπουλος
  • Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  : Χρήστος Νικολόπουλος