ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η επιχείρηση ξεκίνησε την πορεία της το 2003. Οι δραστηριότητες της αφορούν μία γκάμα υπηρεσιών στον τομέα των κατασκευών και των κτιριακών υποδομών. Μεταξύ άλλων η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει:

 • Την ανάληψη κατασκευής πάσης φύσεως έργων (οδοποιίας, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, πράσινου κ.λ.π) δημοσίων και ιδιωτικών στην Ελλάδα.
 • Η μελέτη και κατασκευή οικιστικών περιοχών με όλα τα έργα υποδομής.
 • Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και εμπορία μονοκατοικιών, διπλοκατοικιών, πολυκατοικιών απευθείας ή με αντιπαροχή.
 • Η αγορά και πώληση πάσης φύσεως ακινήτων και την εν γένει εκμετάλλευσή τους.
 • Η ανάληψη πάσης φύσεως υπεργολαβιών.
 • Η σύσταση κοινοπραξιών πάσης φύσεως με ομοειδείς επιχειρήσεις για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
 • Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως εταιρίες ως μέτοχος.
 • Η ίδρυση θυγατρικών εταιριών με όλα τα παραπάνω αντικείμενα.
 • Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων.
 • Η εκτέλεση πάσης φύσεως περιβαλλοντολογικών έργων.
 • Συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ για παροχή πόσιμου νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, λειτουργία βιολογικών καθαρισμών και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης δικτύων καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, στερεών και υγρών αποβλήτων και διαχείρισης ενέργειας, ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ και βιολογικών καθαρισμών.
 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ΔΕΥΑ, Δήμων και φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ ,βιολογικών καθαρισμών και ενέργειας.