ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2003

Η επιχείρηση ξεκίνησε την δραστηριότητά της τον Ιανουάριο του 2003 με έδρα το Αγρίνιο. Ο επενδυτής Νικόλαος Νικολόπουλος μαζί με τους δύο υιούς του ίδρυσαν την  επιχείρηση στον χώρο των κατασκευαστικών έργων. Οι δύο εταίροι και υιοί του επιχειρηματία είναι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί με πολυετή πείρα στα τεχνικά έργα.

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάληψη κατασκευής πάσης φύσεως έργων (οδοποιία, οικοδομικά, λιμενικά ,ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά πράσινο κ.λ.π.) δημοσίων και ιδιωτικών στην Ελλάδα.Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση δημοσίων έργων ως εργοληπτική επιχείρηση κατά την έννοια του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Έργων, και τον Ν. 4690/2020, έχοντας εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), με όσο το δυνατόν ανώτερη τάξη μητρώου και για όσες δυνατόν περισσότερες κατηγορίες έργων όπως ορίζονται αυτές σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ.71 03/07/2019 και των συναφών με αυτόν διατάξεων.Οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έργα υποδομών σε οικιστικές περιοχές, ανάληψη εργολαβιών, μελέτη, κατασκευή και εμπορία κατοικιών κ.α..Η επιχείρηση μέσα από την μακροχρόνια εμπειρία της και την πληθώρα των έργων που έχει αναλάβει, έχει αναδειχθεί σήμερα σε μία από τις πιο καταξιωμένες επιχειρήσεις του κλάδου σε ολόκληρη την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.Στρατηγική της επιχείρησηςΗ επιχείρηση χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και λειτουργεί στο πλαίσιο της επιχειρηματικής στρατηγικής (business strategy) καθώς εστιάζει στην διαφοροποίηση μέσω της υψηλής ποιότητας  υπηρεσιών καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας χρησιμοποιώντας εξελιγμένα μέσα, τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό και εξοπλισμό.Στους άμεσους μελλοντικούς στόχους της επιχείρησης είναι η σταθερή και συνεχής ανάπτυξή της με στόχο να παραμείνει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείας στον κλάδο των κατασκευών στη Δυτική Ελλάδα .

2015

Ξεκινά την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας παραγωγικής διαδικασίας :

  • σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία
  • σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 14001: 2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Τα ανωτέρω πρότυπα αφορούν το εξής πεδίο εφαρμογής :

  • Μελέτη και Κατασκευή Τεχνικών έργων (Οδοποιίας , Οικοδομικά , Υδραυλικά , Λιμενικά , Ηλεκτρομηχανολογικά , Βιομηχανικά – Ενεργειακά , Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού & Υγρών – Στερεών & Αερίων Αποβλήτων )
  • Υπηρεσίες Λειτουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
  • Προμήθεια , Εμπορία και Συντήρηση Εξοπλισμού για τα παραπάνω έργα

2016

Ολοκλήρωνεται η αναδιάρθρωσης της εταιρείας  με απορρόφηση της ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ με ΜΕΕΠ 18849 από την Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ  ως καθολικός διάδοχος σύμφωνα με το Ν.2166/93, η οποία και αποτέλεσε σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη της Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ .Πλέον, η Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ  αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Δυτικής Ελλάδας, κατέχοντας το εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης με αριθμό ΜΕΕΠ 18847 , μηδενική χρηματοδότηση και ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου 2.493.000,00€ και Ιδίων Κεφαλαίων Ύψους 5.346.033,05 € έως και τη χρήση του 2020