ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ISO

Η εταιρεία κατέχει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:
    ISO 9001:2015
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:
    ISO 14001:2015
  • Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία:
    ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχειρίσης Ποιότητας

ISO 14001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 45001:2018

Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία